Scan360 logo

Forretningsbetingelser

(det med småt)

1: Indledning

1.1. Nærværendeforretningsbetingelser er gældende for alle aftaler mellem Scan360 (CVR-nr.32367674) og kunder (herefter benævnt ”Kunden”).

1.2. Parternesaftale, herunder mailbekræftelse, med eventuelle tilhørende bilag samt disseforretningsbetingelser udgør hele aftalen mellem Scan360 og Kunden.
I tilfældeaf uoverensstemmelser mellem den konkrete skriftlige aftales dokumenter ogforretningsbetingelserne skal den konkrete skriftlige aftale have forrang.


2: Ydelser

2.1. Scan360 levererydelser indenfor virtuelle rundture, dronefotos, dronefilmoptagelser mv.

2.2. Scan360 kanlevere såvel enkeltstående som løbende ydelser.


3: Kundensforpligtelser

3.1. Kunden erforpligtet til at stille de for ydelserne nødvendige oplysninger, assistancemv. til rådighed for Scan360.


4: Priser ogbetaling

4.1. Scan360’sberegnes ud fra offentlig prisliste, medmindre der er indgået anden aftale omen fast pris.

4.2. Prisændringerbekendtgøres overfor Kunden, hvert år inden udgangen af november måned.

4.3. Fakturaerforfalder til betaling 8 dage efter fakturaens datering. Ved for sen betalingpåløber der renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned.


5: Varighed,opsigelse og ophævelse

5.1. Aftalen ophøreruden yderligere varsel, når Ydelserne er leveret i overensstemmelse medaftalen.

5.2. Kunden ogScan360 kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages skriftligt varsel tilden 1. i en måned, medmindre andet er aftalt.

5.3. Såfremt en afparterne misligholder aftalen væsentligt, er den anden part berettiget til atophæve aftalen, såfremt den misligholdende part forinden er blevet oplyst omden påtænkte ophævelse, og har fået en frist på 7 dage til at genopretteforholdet. Kravet om forudgående varsel er alene gældende, såfremt der er taleom et forhold det er muligt at genoprette.

5.4. Såfremt aftalenophører før der er sket endelig levering, afregnes arbejdet i henhold til pkt.4.


6: Fortrolighed og ekstern bistand

6.1. Scan360 ogKunden samt disses ansatte og rådgivere, er gensidigt forpligtede til atiagttage absolut tavshed omkring alle oplysninger vedrørende den anden partsforhold, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter, eller i øvrigt imedfør af lovgivning eller kutyme er at betegne som forretningshemmeligheder.

6.2.Fortrolighedsforpligtelsen gælder under hensynstagen til regler, som pålæggeroplysningspligt i forhold til Scan360 overfor f.eks. revisortilsyn eller andreoffentlige myndigheder.

6.3. Scan360 må overfor tredjemand oplyse om sit engagement med Kunden, forudsat at dette ikkeindebærer en overtrædelse af fortrolighedsforpligtelsen, jf. pkt. 6.

6.4. Såfremt aftalenmellem Kunden og Scan360 forudsætter udveksling af oplysninger med juridiskeeller fysiske personer, anses aftaleindgåelsen for værende tilstrækkeligtsamtykke til fravigelse af fortrolighedsforpligtelsen.

6.5. Scan360 er udenKundens forudgående samtykke berettiget til at antage ekstern bistand til atløse de aftalte opgaver for Kunden og i denne forbindelse at overlevereoplysninger mv., til eksterne rådgivere/underleverandører, uden at dette er atanse for et brud på aftalen og/eller en overtrædelse affortrolighedsforpligtelsen.


7: Ansvar

7.1. Scan360 eransvarlig over for Kunden for de leverede ydelser ydelserne efter dansk retsalmindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af aftalen og nærværendebetingelser.

7.2. Scan360 er ikkeerstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Kunden leveredemateriale mv. er ukorrekt, unøjagtigt eller ufuldstændigt, jf. pkt. 3.

7.3. Scan360 er ikkeerstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab,tidstab, avancetab, datatab, tab af goodwill, omdømmetab mv. 7.4. Scan360påtager sig ikke ansvar over for tredjemand, der måtte få adgang til deleverede ydelser. Kunden skal holde Scan360 skadesløs for ethvert krav, tab,omkostning mv., som Scan360 måtte pådrage sig over for tredjemand som følge afKundens misligholdelse af aftalen. 7.5. Uanset størrelsen af et eventuelt taber Scan360’s ansvar overfor Kunden begrænset til det aftalte eller faktureredehonorar.


8: Immaterielle rettigheder

8.1. Scan360 ogKunden bevarer hver især samtlige immaterielle rettigheder, der bestod forudfor aftalen indgåelse, og ingen part erhverver således ejendomsret til denanden parts forudbestående rettigheder.

8.2. Kundenoppebærer immaterielle rettigheder til Leverancen ved Kundens endelige betalingtil Scan360 i henhold til den indgåede aftale. I det omfang der i Leverancenindgår immaterielle rettigheder, tilhørende Scan360, har Kunden enikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret hertil.

8.3. Alle øvrigeimmaterielle rettigheder, produkter og materialer, mv., som frembringes elleropstår som led i opfyldelse af aftalen, tilfalder Scan360.


9: Persondata

9.1. I det omfangScan360 i forbindelse med Aftalen behandler oplysninger, omfattet afpersondataloven, er Scan360 databehandler i persondatalovgivningens forstand oghandler alene efter instruks fra Kunden, som er dataansvarlig.

9.2. Det er aleneKundens ansvar at sikre, at overgivelse af oplysninger til Scan360 overholderde til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

9.3. Som anført ipkt. 1.3 udarbejdes der som supplement en særskilt databehandleraftale, såfremtdette er relevant.


10: Kommunikation

10.1. Scan360 ogKunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder email,portalløsninger eller andet medium) og de hermed forbundne risici. Hver part eransvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse medelektronisk kommunikation.

10.2. Scan360 erikke ansvarlig for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv., som måtteopstå i forbindelse med eller være forårsaget af elektronisk kommunikation oginformation.


11: Ændringer

11.1. Nærværendebetingelser opdateres løbende. Seneste version af betingelserne kan altidtilgås på www.scan360.dk.

11.2. Ændringervarsles alene, såfremt disse væsentligt ændrer på retsstillingen mellemparterne.

Er din virksomhed klar til fremtiden?