Scan360 logo
Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

(det med småt)

1: Indledning

1.1. Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler mellem Scan360 (CVR-nr.32367674) og kunder (herefter benævnt ”Kunden”).

1.2. Parternes aftale, herunder mailbekræftelse, med eventuelle tilhørende bilag samt disse forretningsbetingelser udgør hele aftalen mellem Scan360 og Kunden.
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den konkrete skriftlige aftales dokumenter og forretningsbetingelserne, skal den konkrete skriftlige aftale have forrang.


2: Ydelser

2.1. Scan360 leverer ydelser indenfor scan til BIM, skadesdokumentation, virtuelle rundture, grafiske filer etc.

2.2. Scan360 kan levere såvel enkeltstående som løbende ydelser.


3: Kundensforpligtelser

3.1. Kunden erforpligtet til at stille de for ydelserne nødvendige oplysninger, assistancemv. til rådighed for Scan360.


4: Priser og betaling

4.1. Scan360’s priser rekvireres ud fra henvendelser stilet til virksomheden.

4.2. Prisændringer bekendtgøres overfor Kunden hvert år inden udgangen af november måned, såfremt der er tale om abonnementer.

4.3. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturaens datering. Ved for sen betaling påløber der renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

4.4. Gebyrer og rentetilskrivning følger gældende lovgivning (LBK nr 459 af 13/05/2014)


5: Varighed,opsigelse og ophævelse

5.1. Aftalen ophører uden yderligere varsel, når ydelserne er leveret i overensstemmelse med aftalen.

5.2. Kunden og Scan360 kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages skriftligt varsel til den 1. i en måned, medmindre andet er aftalt.

5.3. Såfremt en afparterne misligholder aftalen væsentligt, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen, såfremt den misligholdende part forinden er blevet oplyst om den påtænkte ophævelse, og har fået en frist på 7 dage til at genoprette forholdet. Kravet om forudgående varsel er alene gældende, såfremt der er tale om et forhold det er muligt at genoprette.

5.4. Såfremt aftalen ophører før der er sket endelig levering, afregnes arbejdet i henhold til pkt.4.


6: Fortrolighed og ekstern bistand

6.1. Scan360 og Kunden samt disses ansatte og rådgivere, er gensidigt forpligtede til at iagttage absolut tavshed omkring alle oplysninger vedrørende den anden partsforhold, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter, eller i øvrigt i medfør af lovgivning eller kutyme er at betegne som forretningshemmeligheder.

6.2.Fortrolighedsforpligtelsen gælder under hensynstagen til regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til Scan360 overfor f.eks. revisortilsyn eller andre offentlige myndigheder.

6.3. Scan360 må overfor tredjemand oplyse om sit engagement med Kunden, forudsat at dette ikke indebærer en overtrædelse af fortrolighedsforpligtelsen, jf. pkt. 6.

6.4. Såfremt aftalen mellem Kunden og Scan360 forudsætter udveksling af oplysninger med juridiske eller fysiske personer, anses aftaleindgåelsen for værende tilstrækkeligt samtykke til fravigelse af fortrolighedsforpligtelsen.

6.5. Scan360 er uden Kundens forudgående samtykke berettiget til at antage ekstern bistand til at løse de aftalte opgaver for Kunden og i denne forbindelse at overlevere oplysninger mv., til eksterne rådgivere/underleverandører, uden at dette er at anse for et brud på aftalen og/eller en overtrædelse af fortrolighedsforpligtelsen.


7: Ansvar

7.1. Scan360 er ansvarlig over for Kunden for de leverede ydelser, efter dansk retsalmindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af aftalen og nærværende betingelser.

7.2. Scan360 er ikke erstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Kunden leverede materiale mv. er ukorrekt, unøjagtigt eller ufuldstændigt, jf. pkt. 3.

7.3. Scan360 er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, tab af goodwill, omdømmetab mv.
7.4. Scan360 påtager sig ikke ansvar over for tredjemand, der måtte få adgang til deleverede ydelser. Kunden skal holde Scan360 skadesløs for ethvert krav, tab, omkostning mv., som Scan360 måtte pådrage sig over for tredjemand som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

7.5. Uanset størrelsen af et eventuelt tab, er Scan360’s ansvar overfor Kunden begrænset til det aftalte eller fakturerede honorar.


8: Immaterielle rettigheder

8.1. Scan360 og Kunden bevarer hver især samtlige immaterielle rettigheder, der bestod forud for aftalens indgåelse, og ingen part erhverver således ejendomsret til den anden parts forudbestående rettigheder.

8.2. Kunden oppebærer immaterielle rettigheder til Leverancen ved Kundens endelige betaling til Scan360, i henhold til den indgåede aftale. I det omfang der i Leverancen indgår immaterielle rettigheder, tilhørende Scan360, har Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret hertil.

8.3. Alle øvrige immaterielle rettigheder, produkter og materialer, mv., som frembringes eller opstår som led i opfyldelse af aftalen, tilfalder Scan360.


9: Persondata

9.1. I det omfangScan360 i forbindelse med Aftalen behandler oplysninger, omfattet af persondataloven, er Scan360 databehandler i persondatalovgivningens forstand og handler alene efter instruks fra Kunden, som er dataansvarlig.

9.2. Det er alene Kundens ansvar at sikre, at overgivelse af oplysninger til Scan360 overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

9.3. Som anført ipkt. 1.3 udarbejdes der som supplement en særskilt databehandleraftale, såfremt dette er relevant.


10: Kommunikation

10.1. Scan360 og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder email, portalløsninger eller andet medie) og de hermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

10.2. Scan360 erikke ansvarlig for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv., som måtte opstå i forbindelse med eller være forårsaget af elektronisk kommunikation og information.


11: Ændringer

11.1. Nærværende betingelser opdateres løbende. Seneste version af betingelserne kan altid tilgås på www.scan360.dk.

11.2. Ændringer varsles alene, såfremt disse væsentligt ændrer på retsstillingen mellem parterne.

Klar til samarbejde?

Send os en mail eller ring til os